Organisatie

De taken van de Diaconie:

Samen met de ouderlingen vormen de diakenen de Grote Kerkenraad.

De diaconie probeert haar dienstbaarheid aan God en mensen invulling te geven op de volgende manieren:

  • het inzamelen en verdelen van giften die door de diaconie zijn ingezameld
  • het beheren van diaconale gelden en bezittingen
  • het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen in onze samenleving; te denken valt aan zieken, ouderen, eenzamen of slachtoffers van onrecht, geweld of andere problemen
  • meewerken aan de opdrachten vanuit Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
  • toerusting van de gemeente door te informeren over lopende projecten en motiveren tot het assisteren bij de uitvoering hiervan
  • door dienst te doen in de kerkdiensten en bij de viering van het Heilig Avondmaal
  • actief deel te nemen in werkgroepen binnen en buiten de kerk, zoals Diana, SchuldHulpMaatje etc.

Zo kunt u de Diaconie steunen:

  •   U kunt geld geven via het banknummer van de diaconie: NL50 RABO 0369 7717 88 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te       Velp.
  • Wilt u actief deelnemen aan het werk van de diaconie? Neemt u dan contact op met de voorzitter of secretaris, email diaconie@pgvelp.nl

Privacybeleid:

Wij conformeren ons aan het Privacybeleid van de Protestantse Gemeente Velp.